شرکت گاراژابزار

تجهیزات تعمیرگاهی،معاینه فنی وشوینده خودرو

09123322769

جک چهار ستون

جک چهارستونه

جک تعمیر گاهی چهاستونه کمپانی گوانگلی 

 

 

 

جک چهارستونه تعمیرگاهی مجهز به صفحه ساید اسلیپ جهت تنظیم زوایای چرخ